Algemene voorwaarden website

Artikel 1 – Privacy

Vlaams Instituut Gezond Leven vzw verbindt zich ertoe om de wet van 8 december 1992 (zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998), inzake de bescherming van het privéleven te respecteren aangaande de behandeling en verwerking van persoonsgegevens (de ‘privacywet’).

Deze wet verstaat onder “persoonsgegevens” iedere informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Als identificeerbaar wordt beschouwd een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatienummer of van één of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor zijn of haar fysieke, fysiologische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

Artikel 2 – Methode voor de verzameling van de gegevens die u betreffen

Uw gegevens worden verzameld en behandeld op basis van (a) één of meerdere vragenlijsten die ter beantwoording worden voorgelegd. Voor elk van de velden van het registratieformulier zal worden aangegeven of de gevraagde informatie verplicht of optioneel is. Het niet invullen van velden die zijn aangeduid met een *, zal tot gevolg hebben dat de inschrijving voor een dienst zal geweigerd worden.

Artikel 3 – Doeleinden

Uw gegevens kunnen door ons slechts verzameld en verwerkt worden voor één van volgende doeleinden:

  • Zodat een erkende tabakoloog contact met u kan opnemen in verband met het ondernemen van een rookstoppoging
  • Voor onderzoeks- en statistische doeleinden (uitgezonderd uw e-mailadres)

De gegevens zullen NIET verzameld en verwerkt worden voor één van volgende doeleinden:

  • Voor marketing

Artikel 4 – Verzamelde inlichtingen

De inlichtingen die verzameld worden zijn de volgende:

  • Een e-mailadres of telefoonnummer om u mogelijk te contacteren.
  • Gegevens die relevant zijn voor het bereiken van de doeleinden zoals vermeld onder artikel 3. (postcode, telefoonnummer, naam…).

Artikel 5 – Recht tot verbetering en inzage

In geval van een vergissing, onjuistheid of onvolledigheid met betrekking tot uw persoonsgegevens kan u ons uiteraard verzoeken om deze inlichtingen te verbeteren of aan te passen.

U heeft recht op toegang tot alle informatie die het Vlaams Instituut Gezond Leven vzw over u geregistreerd heeft. Indien u dit wenst, gelieve ons te contacteren op het hieronder vermelde adres of via smartstop@gezondleven.be.

Artikel 6 – Verwijdering persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden zo snel mogelijk verwijderd uit ons gegevensbestand, nadat u door een tabakoloog bent gecontacteerd. Wij verbinden ons ertoe om zo spoedig mogelijk over te gaan tot deze verwijdering, behalve uiteraard voor die gegevens die volgens de overeenkomst dienen te worden bijgehouden.

Artikel 7 – Eigendom en overdracht aan derden

Alle gegevens die door middel van onze diensten worden verzameld zijn de volledige eigendom van Vlaams Instituut Gezond Leven vzw en zullen enkel gebruikt worden in overeenstemming met de principes en modaliteiten vervat in dit privacy-statement.

De nodige gegevens worden enkel doorgegeven aan tabakologen en in bepaalde gevallen aan Tabakstop, als derden, om het mogelijk te maken contact te nemen. Ook zij zijn gebonden aan de privacywet en behouden de anonimiteit van de gegevens.

Voor de verzameling van de gegevens werken we met een websiteprovider, namelijk Zenjoy BVBA. Ook zij zijn gebonden aan de privacywet en behouden de anonimiteit van de gegevens.

Artikel 8 – Contact

Met vragen, klachten of opmerkingen kan u zich wenden tot Linda De Boeck, directeur.

Vlaams Instituut Gezond Leven vzw
Gustave Schildknechtstraat 9
1020 Brussel

Tel.: 02/422 49 49
Fax: 02/422 49 59

Website: Gezondleven.be
E-mail: linda.deboeck@gezondleven.be